Katowice, Kosciuszki 37
+48 509 642 001 +48 516 929 565
biuro@hmplegal.pl

Jakie warunki zgodnie z Polskim Ładem należy spełnić aby skorzystać z „estońskiego CIT”?

Jakie warunki zgodnie z Polskim Ładem należy spełnić aby skorzystać z „estońskiego CIT”?

Estoński CIT nowy ład

Kto może skorzystać z estońskiego CIT po wejściu w życie Nowego Ładu?

Uchwalony Nowy Ład zakłada, że z „estońskiego CIT” będą mogły skorzystać zarówno spółki kapitałowe, komandytowe, a także komandytowo-akcyjne – przypomnijmy, iż dotychczas możliwość ta przysługiwała wyłącznie spółkom kapitałowym.

Czy w Nowym Ładzie występuje limit przychodów lub nakładów pozwalający na skorzystanie z estońskiego CIT?

Od 2022 r. zlikwidowany zostanie limit przychodów 100 mln zł, a także obowiązek ponoszenia nakładów inwestycyjnych – tym samym uchylony zostanie art. 28g ustawy o CIT.

Czy od 2022 roku będą obowiązywały nowe warunki wejścia w estoński CIT?

Poza wyżej wymienionymi będą obowiązywały dotychczasowe warunki, których spełnienie pozostaje niezbędne do skorzystania z „estońskiego CIT”, tj:

– wspólnikami spółki mogą być wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

– spółka nie może posiadać udziałów (akcji) w kapitale innej spółki;

– obowiązek zatrudniania przez spółkę co najmniej 3 pracowników, przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym, a w przypadku, gdy rokiem podatkowym nie jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych – przez co najmniej 82% dni przypadających w roku podatkowym (wymóg ten nie będzie miał zastosowania względem start-upów) lub

– obowiązek ponoszenia przez spółkę miesięcznie wydatków w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z tytułu wypłaty wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę co najmniej 3 osób fizycznych, niebędących udziałowcami akcjonariuszami ani wspólnikami tego podatnika;

mniej niż 50% przychodów z działalności osiągniętych w poprzednim roku podatkowym, liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług pochodzi z przychodów pasywnych (w tym m.in. z wierzytelności, z odsetek, poręczeń, gwarancji);

obowiązek prowadzania za okres opodatkowania estońskim CIT ksiąg rachunkowych oraz przygotowywanie sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości – nie natomiast z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości;

obowiązek złożenia zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem, według ustalonego wzoru, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym spółka ma być opodatkowana ryczałtem.

Call Now ButtonZADZWOŃ