Katowice, Kosciuszki 37
+48 509 642 001 +48 516 929 565
biuro@hmplegal.pl

Polityka prywatności i cookies

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę.

Niniejsza polityka prywatności i cookies zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, oraz wykorzystywania plików cookies na stronie www.hmplegal.pl/ (dalej jako „hmplegal.pl”).

Kto jest administratorem danych osobowych hmplegal.pl?

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

(1) HMP Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, KRS: 799758,
(2) Radca Prawny i Doradca Podatkowy Michał Hankus,
(3) Adwokat i Doradca Podatkowy Piotr Majewski,

adres: ul. Kościuszki 37, 40-048 Katowice, dane kontaktowe: rodo@hmplegal.pl, tel. 509-642-001

 

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych.

 

Do czego potrzebujemy Państwa danych i jak długo będziemy je przechowywać?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu udzielania odpowiedzi na przesłane zapytanie drogą mailową lub poprzez formularz kontaktowy. Przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub f)  RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko oraz adres e-mail jest dobrowolne, a ich niepodanie skutkowałoby niemożliwością udzielenia przez nas odpowiedzi na Państwa zapytanie. Po udzieleniu odpowiedzi na Państwa zapytanie, dane osobowe zostaną usunięte po okresie 6 miesięcy. Państwa dane osobowe nie będą profilowane ani poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Ponadto, aby zapewnić Państwu możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności hmplegal.pl, Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celach:

 • Zawarcia i wykonania umowy zawartej z Administratorem, które wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

    imię i nazwisko, nazwa

    adres zamieszkania/siedziby,

    przekazane dane finansowe (podatkowe) oraz odnośnie stanu majątku,

    numer NIP/PESEL.

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań w celu jej zawarcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z Administratorem.

 • Wystawienie faktury VAT i spełnienie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (np. przechowywanie dokumentacji księgowej) wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

    imię i nazwisko, nazwa

    adres zamieszkania/siedziby,

    numer NIP/PESEL.

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe, jeżeli służy to wykonaniu obciążającego go obowiązku prawnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania faktury VAT.

 • Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowy (np. tworzenia odpowiednich rejestrów) wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

    nazwa użytkownika (login), ewentualnie imię i nazwisko, nazwa

    adres e-mail.

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe, jeżeli służy to wykonaniu obciążającego go obowiązku prawnego, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prawidłowej realizacji Twoich uprawnień wynikających z RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prawidłowej realizacji Twoich uprawnień wynikających z RODO.

 • Analiza aktywności użytkowników hmplegal.pl wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:    data i godzina odwiedzin hmplegal.pl    rodzaj systemu operacyjnego,    przybliżona lokalizacja,    rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania hmplegal.pl,

      czas spędzony w hmplegal.pl,

      odwiedzone podstrony,

      podstrona, gdzie wypełniono formularz.

  Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku uzyskania informacji o aktywności użytkowników hmplegal.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania przez Administratora informacji o aktywności użytkowników hmplegal.pl.

 • Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

    imię i nazwisko, nazwa

    adres e-mail,

    adres zamieszkania/siedziby/do doręczeń

    firma (jeżeli zostanie podana),

    numer NIP (jeżeli zostanie podany),

    IP.

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami klientów lub osób trzecich. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami klientów lub osób trzecich.

Jak długo Administrator będzie przetwarzał Państwa dane?

 •     zawarcia i wykonania umowy – do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z wykonania umowy,
 •     prowadzenia komunikacji przez formularz kontaktowy – do czasu utraty przydatności danych osobowych lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu,
 •     do czasu utraty przydatności danych osobowych lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu,
 •     spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego – przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego,
 •     spełniania obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Cię o zagrożeniach dla Twojej prywatności – do czasu upływu terminów przedawnienia,
 •     ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu przedawnienia tych roszczeń,
 •     archiwizacji dowodów – przez okres, w którym organy państwowe mogą żądać od Administratora przekazania tych dowodów, do czasu utraty przydatności danych osobowych lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Kiedy i w jaki sposób mogą Państwo cofnąć udzieloną nam zgodę?

W dowolnym momencie bez podania przyczyny mogą Państwo cofnąć udzieloną nam zgodę. Wystarczy, że napiszą Państwo do nas na adres mailowy: rodo@hmplegal.pl . Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych, których dokonaliśmy przed jej cofnięciem.

Komu możemy udostępnić Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione do firmy informatycznej w zakresie niezbędnym do obsługi naszych systemów informatycznych.

Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

Przysługują Państwu prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw wystarczy, że napiszą Państwo do nas na adres mailowy: rodo@hmplegal.pl Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Kto jest odbiorcą danych?

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. firma świadcząca usługi hostingowe, biuro księgowe) a także inni podwykonawcy Administratora. Dane mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzi takich jak Google Analytics, Google Ads i Facebook, Woocommerce przekazujemy Państwa dane do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na podstawie decyzji wykonawczej (UE) 2016/1250 przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C (2016) 4176). Możesz uzyskać od Administratora kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

Cookies – Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu do hmplegal.pl

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika hmplegal.pl.

W ramach hmplegal.pl stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach hmplegal.pl stosowane są lub mogą być następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach hmplegal.pl; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach hmplegal.pl;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony hmplegal.pl;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu hmplegal.pl;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy hmplegal.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika hmplegal.pl. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.

HMPLEGAL.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta hmplegal.pl, automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z hmplegal.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia do hmplegal.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji hmplegal.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

HMPLEGAL.pl (cookies)

HMPLEGAL.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia hmplegal.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania hmplegal.pl do Twoich potrzeb.

HMP Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, KRS: 799758 wykorzystuje cookies do:

 1. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania hmplegal.pl
 2. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania hmplegal.pl

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących ze hmplegal.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w hmplegal.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez hmplegal.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania hmplegal.pl .

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w hmplegal.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Cookies pochodzące z innych serwerów

HMPLEGAL.pl korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej hmplegal.pl lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane.

HMP Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, KRS: 799758 nie odpowiada jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich cookies.

HMPLEGAL.pl wykorzystuje lub może wykorzystywać skrypty następujących partnerów Facebook

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies nie możemy zagwarantować poprawnego działania hmplegal.pl.

Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów HMPLEGAL.pl

HMP Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, KRS: 799758 nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

Udostępnianie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, hmplegal.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

Zmiana polityki prywatności HMPLEGAL.pl

HMP Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, KRS: 799758 zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania hmplegal.pl. lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

 Kontakt

HMPLEGAL.pl. kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym e-mailem biuro@hmplegal.pl

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym adresem e-mail rodo@hmplegal.pl

Call Now ButtonZADZWOŃ