Katowice, Kosciuszki 37
+48 509 642 001 +48 516 929 565
biuro@hmplegal.pl

Procesy frankowe

OBSŁUGA POSTĘPOWANIA O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI UMOWY KREDYTU FRANKOWEGO

Czy Twój kredyt w CHF jest nieważny?

  • Dla większości kredytów udzielonych w CHF występują podstawy do ich unieważnienia
  • Banki stosowały w umowach kredytów bankowych klauzule niedozwolone, które naruszały w sposób rażący interesy konsumentów – najczęściej dotyczyły one zapewnienia Bankowi możliwości ustalania kursu waluty, po którym były przeliczane kwota kredytu oraz następnie raty kredytu
  • Kredytobiorcy, którzy są zainteresowani unieważnieniem swojej umowy kredytu powinni w pierwszej kolejności dokonać analizy posiadanych dokumentów, aneksów, regulaminów, które były zawierane z Bankiem, ponadto konieczne jest przeanalizowanie okoliczności, w których była zawierana umowa kredytu. Zwracamy uwagę, że nie każda umowa kredytu frankowego jest nieważna.

Kto może stwierdzić nieważność umowy kredytu frankowego?

  • Wystąpić o stwierdzenie nieważności umowy kredytu frankowego mogą strony umowy kredytu, a więc będą to osoby, które zawarły tą umowę, ale również spadkobiercy, którzy wstąpili do umowy kredytu w drodze dziedziczenia

Co można uzyskać w związku ze stwierdzeniem nieważności umowy kredytu frankowego?

  • Po pierwsze kredytobiorcy w związku ze stwierdzeniem nieważności umowy kredytu frankowego mogą uwolnić się od długoterminowego zobowiązania, które w przypadku braku wystąpienia o stwierdzenie nieważności mogłoby trwać jeszcze wiele lat i konieczne byłoby spłacanie zobowiązania, którego wysokość w rzeczywistości nie jest kredytobiorcy nigdy znana ze względu na powiązanie z walutą CHF
  • Po drugie kredytobiorcy co do zasady mogą odzyskać wszystkie wpłacone na rzecz Banku środki pieniężne, z tym zastrzeżeniem, że prawdopodobnie będzie konieczne rozliczenie się Bankiem co do kwoty otrzymanego kredytu – umowa kredytu, która została uznana przez Sąd za nieważną jest traktowana tak jakby nigdy nie była zawarta, co oznacza, że strony umowy kredytu są zobowiązane zwrócić na swoją rzecz wszystko co świadczyły między sobą od chwili zawarcia umowy kredytu.
  • Po trzecie kredytobiorcy będą mogli wykreślić hipotekę z księgi wieczystej należącej do nich nieruchomości

Przykładowa kalkulacja korzyści:

Kwota udzielonego kredytu200 000 zł
Suma środków wpłaconych na rzecz Banku235 000 zł
Kwota pozostała do spłaty wraz odsetkami300 000 zł
Nadpłata kredytobiorcy35 000 zł
Zmniejszenie salda zadłużenia w porównaniu do aktualnego roszczenia banku335 000 zł

 

Jak pomagamy klientom?

ETAP I – ANALIZA DOKUMENTÓW I KONSULTACJA Z KLIENTEM

W pierwszej kolejności dokonujemy analizy dokumentów związanych z umową kredytu frankowego (umowy kredytu, regulaminów, aneksów, oświadczeń) pod względem podstaw do stwierdzenia nieważności umowy kredytu. Ponadto przeprowadzamy konsultację z klientem, ustalamy okoliczności istotne dla możliwości stwierdzenia nieważności umowy kredytu frankowego.

ETAP II – PRZYGOTOWANIE DO POSTĘPOWANIA O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI

W kolejnym etapie, w przypadku ustalenia, że istnieją podstawy do stwierdzenia nieważności występujemy z wnioskiem do Banku o wydanie zaświadczeń, które zawierają informacje potrzebne do dokonania wyliczeń na potrzeby sporządzenia wezwania do zapłaty, a następnie do wytoczenia powództwa przeciwko Bankowi.

Następnie sporządzamy wezwanie do zapłaty, na podstawie którego wzywamy Bank do dobrowolnego zakończenia sporu i zwrotu wszystkich środków pieniężnych. Bank najczęściej zapewnia, że umowa kredytu jest ważna i odmawia zwrotu środków pieniężnych.

ETAP III – WYTOCZENIE POWÓDZTWA PRZECIWKO BANKOWI

Na tym etapie, w przypadku braku dobrowolnego zaspokojenia żądań kredytobiorców przez Bank, sporządzamy pozew o stwierdzenie nieważności umowy kredytu oraz zapłatę uiszczonych na rzecz Banku środków pieniężnych. Jest to pracochłonny etap, gdyż wymaga dokładnego uzasadnienia podstaw do stwierdzenia nieważności umowy kredytu pod względem prawnym.

Następnie po sporządzeniu pozwu oraz zebraniu wszystkich potrzebnych dokumentów składamy w imieniu kredytobiorców pozew do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kredytobiorców. Wniesienie pozwu do Sądu co do zasady podlega opłacie sądowej 1000 zł.

ETAP IV – POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM I INSTANCJI

W ramach postępowania I instancji Sąd najpierw bada pozew pod względem formalnym, a następnie przesyła odpis pozwu do pozwanego Banku. Po otrzymaniu pozwu, Bank udziela odpowiedzi na pozew w terminie wskazanym przez Sąd, w którym podtrzymuje twierdzenia, że umowa kredytu jest ważna, a pozew jest niezasadny, w związku z czym konieczne jest sporządzenie przez nas kolejnego pisma procesowego, w ramach którego ustosunkowujemy się do twierdzeń pozwanego Banku.

Po dokonaniu wymiany pism procesowych, Sąd wyznacza termin rozprawy, na którym przesłuchiwani są świadkowie, a także kredytobiorcy oraz przedstawiane są stanowiska stron, na każdej rozprawie jesteśmy obecni i reprezentujemy interesy kredytobiorców. Najczęściej wystarczający jest 1 termin rozprawy, jednakże w zależności od sprawy może zostać wyznaczonych kilka rozpraw.

Końcowym etapem postępowania jest publikacja wyroku przez Sąd, która ma miejsce zazwyczaj kilka tygodni po ostatniej rozprawie.

ETAP V – POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM II INSTANCJI

Postępowanie przed Sądem II instancji rozpoczyna się od wniesienia apelacji od wyroku Sądu I instancji przez strony postępowania. Apelację sporządzamy w przypadku, gdy Sąd nie uwzględnił w pełni naszego żądania, które znalazło się w pozwie. W przypadku uwzględnienia w pełni naszego żądania, apelację zazwyczaj sporządzi i wniesie pozwany Bank.

W trakcie postępowania przed Sądem II instancji Sąd przeważnie wyznacza jedną rozprawę, po której następuje wydanie orzeczenia kończącego całe postępowanie sądowe w sprawie frankowej.

ETAP VI – ROZLICZENIE Z BANKIEM

W ostatnim etapie doprowadzamy do rozliczenia z Bankiem w zakresie nadpłaconych środków pieniężnych oraz do wykreślenia hipoteki Banku z księgi wieczystej należącej do kredytobiorcy.

Nasze wynagrodzenie składa się z:

  • Opłaty wstępnej, która jest płatna w chwili zawarcia umowy z Kancelarią, zapewniamy możliwość rozłożenia tej opłaty na raty miesięczne.
  • Wynagrodzenia „success fee”, które jest płatne przez Klienta w przypadku ustalenia nieważności umowy kredytu i stanowi ustalony procent od kwoty wypłaconego kredytobiorcy kredytu, co powoduje, że wysokość tego elementu wynagrodzenia jest znana Klientowi od początku (istnieje również możliwość ustalenia wynagrodzenia tylko w formie opłaty ryczałtowej płatnej przez Klienta w chwili zawarcia umowy)
  • Prawomocnie zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego prawomocnie zasądzonych przez Sąd od pozwanego Banku – płatne tylko w przypadku wygranej

 

Call Now ButtonZADZWOŃ