Katowice, Kosciuszki 37
+48 509 642 001 +48 516 929 565
biuro@hmplegal.pl

Dofinansowanie startupów w związku z wydatkami na wynagrodzenia oraz nakłady

Dofinansowanie startupów w związku z wydatkami na wynagrodzenia oraz nakłady

Dofinansowanie dla Start-up

Specyfika startupów objawia się poprzez duże nakłady inwestycyjne, które często przewyższają osiągnięty w pierwszych latach dochód. Pojawiające się na rynku podmioty coraz częściej opierają swój biznes na działalności badawczo-rozwojowej, przez wzgląd na rozwój gospodarki, potrzeby rynku i korzystne rozwiązania podatkowe przewidziane dla tego typu działalności. W związku z wejściem na rynek, nowo powstałe podmioty w pierwszych latach działalności generują często straty, lub wypracowany przez nie dochód jest niższy od kwoty przysługujących mu odliczeń z tytułu prowadzenia działalności B+R.

Ustawodawca chcąc ułatwić początki działalności nowym przedsiębiorcom wprowadził regulację stanowiącą realne wsparcie w pierwszych latach działalności w postaci rozszerzenia ulgi B+R – zwrot gotówkowy.

Na zasadach określonych w art. 18da ust. 1 Ustawy o CIT lub odpowiednio art. 26ea ust. 1 Ustawy o PIT, podatnikowi, który w roku rozpoczęcia działalności poniósł stratę albo osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego za ten rok odliczenia, przysługuje kwota odpowiadająca iloczynowi nieodliczonego odliczenia i odpowiedniej stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym. W praktyce oznacza to, że podatnik, który nie wykorzystał przysługującego mu odliczenia kosztów kwalifikowanych z działalności badawczo-rozwojowej może uzyskać o zwrot gotówkowy w wartości stanowiącej iloczyn niewykorzystanych kosztów kwalifikowanych i stawki CIT / PIT, którą jest opodatkowany.

W przypadku mikroprzedsiębiorców oraz małych lub średnich przedsiębiorców prawo do otrzymania zwrotu gotówkowego przysługuje również w drugim roku działalności.

Zwrot gotówkowy stanowi pomoc de minimis.

Skorzystanie ze zwrotu gotówkowego nie obejmuje wszystkich nowo powstających podmiotów. W celu przeciwdziałania powstawaniu podmiotów skoncentrowanych głównie na otrzymywaniu zwrotu gotówkowego, wprowadzono pewne ograniczenia. Wyłączenie stosowania przepisów dotyczy podatników, którzy zostali utworzeni:

  • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału,
  • w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną,
  • przez osoby prawne, osoby fizyczne lub jednostki niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa lub składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro,
  • przez osoby prawne, osoby fizyczne lub jednostki niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby lub jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby lub jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.

W związku z powyższym, aby skorzystać ze zwrotu gotówkowego należy realnie rozpocząć działalność i prowadzić ją przez 3 lata od końca roku, za który otrzymano zwrot gotówkowy.  W przypadku postawienia w stan upadłości lub likwidacji przed upływem 3 lat od końca roku, za który otrzymano zwrot gotówkowy – podatnik obowiązany jest do jego zwrotu.

 

Kategoria kosztówWartość wszystkich kosztówWartość kosztów kwalifikowanych

z tytułu działalności B+R

 

Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne

 

(np.: wypłacane programistom, konstruktorom lub pracownikom tworzącym prototypy z tytułu działalności B+R)

400.000400.000
 

Odpisy amortyzacyjne

 

(np.: z tytułu licencji do oprogramowania służącego działalności B+R)

50.00050.000
 

Nabycie materiałów i surowców

 

(np.: do produkcji prototypu lub serii próbnej)

150.000150.000
 

Inne wydatki (np.: inwestycje w budynek, koszty zarządu)

 

400.0000
   
 

Dochód

 

100.000

 

 

Koszty kwalifikowane z tytułu działalności B+R

 

600.000
 

Nadwyżka odliczeń z tytułu ulgi B+R nad dochodem

 

500.000
 

Kwota do zwrotu podatnikowi

 

 

95.000 PLN (500.000 x 19%)

 

Podatnik CIT, opodatkowany stawką 19%. Całkowita możliwa wartość odliczenia z tytułu poniesionych kosztów związanych z działalnością B+R wynosi w tym przypadku 600.000 zł. Dochód podatnika wyniósł 100.000 zł. W związku z wykorzystaniem możliwego odliczenia z tytułu ulgi B+R podatnik obniżył podstawę opodatkowania do 0 (odliczając 100.000 zł kosztów kwalifikowanych). Pozostałe 500.000 zł kosztów możliwych do odliczenia stanowią podstawę do wyliczenia zwrotu gotówkowego: 500.000 x 19% = 95.000 zł.

 

Call Now ButtonZADZWOŃ