Katowice, Kosciuszki 37
+48 509 642 001 +48 516 929 565
biuro@hmplegal.pl

Polski Nowy Ład – ulga na prototyp

Polski Nowy Ład – ulga na prototyp

Ulga na prototyp (produkcję próbną) to nowe rozwiązanie podatkowe zaproponowane w projekcie Nowego Ładu, które ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do wytwarzania prototypów i wprowadzania ich do sprzedaży na rynku. Wytworzony produkt ma być innowacyjny w skali przedsiębiorstwa, niewystępujący dotychczas na rynku oraz wyróżniający się wydajnością techniczną, użytecznością i funkcjonalnością.

Z tytułu ulgi, podatnik uprawniony będzie do odliczenia wydatków poniesionych na wytworzenie prototypu – jako koszty uzyskania przychodu oraz dodatkowo uprawniony będzie do odliczenia kolejnych 30%  tych wydatków od podstawy opodatkowania (do wysokości 10% dochodu osiągniętego w danym roku finansowym). Odliczenie obejmie koszty produkcji próbnej produktu (prototypu) oraz koszty wprowadzenia nowego produktu na rynek.

Projekt Nowego Ładu przewiduje definicję „produkcji próbnej nowego projektu”. Zgodnie z brzmieniem projektu jest to etap rozruchu technologicznego produkcji, w trakcie którego nie są wymagane dalsze prace projektowo-konstrukcyjne czy inżynieryjnie, którego celem jest wykonanie prób i testów przed uruchomieniem procesu produkcji nowego produktu, powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych. Etap ten obejmuje okres od momentu poniesienia pierwszego kosztu związanego z tym etapem do momentu rozpoczęcia produkcji nowego produktu.

Pojęcie „wprowadzania na rynek nowego produktu” będzie zaś rozumiane jako działania podejmowane w celu uzyskania niezbędnej dokumentacji umożliwiającej uzyskanie certyfikatów i zezwoleń potrzebnych do wprowadzenia produktu do obrotu gospodarczego.  Odliczenie będzie zatem dopuszczalne tylko względem certyfikatów i zezwoleń, bez których sprzedaż produktu jest niemożliwa. Wszystkie dodatkowe certyfikaty nie zostaną objęte wsparciem.

Co więcej, projekt Nowego Ładu precyzuje definicję produktu odsyłając do definicji w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o rachunkowości, z wyłączeniem usług na potrzeby ulgi. Oznacza to, że ulga ta obejmie tylko koszty związane z materiałami nabytymi w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzonymi lub przetworzonymi produktami gotowymi zdatnymi do sprzedaży lub w toku produkcji, półproduktami oraz towarami nabytymi w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym.

Ponadto, przedstawiony został katalog kosztów rozliczanych w ramach ulgi. Są to:

  • wydatki poniesione na nabycie, wytworzenie lub ulepszenie kotłów i maszyn energetycznych, maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania, urządzeń i aparatów specjalistycznych, urządzeń technicznych oraz narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia gdzie indziej niesklasyfikowane, niezbędne do uruchomienia produkcji próbnej,
  • koszty nabycia materiałów i surowców bezpośrednio związanych z produkcją próbną nowego produktu,
  • koszty badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia,
  • koszty badania cyklu życia produktu oraz koszty weryfikacji technologii środowiskowej ETV.

Co ważne, w ramach ulgi odliczane będą koszty po pomniejszeniu ich o VAT.

Projekt ulgi określa również katalog kosztów, których odliczenie nie będzie możliwe, a mianowicie:

  • które nie zostały faktycznie zapłacone,
  • które zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek firmie,
  • które zostały uwzględnione w kalkulacji dochodu zwolnionego z CIT na podstawie regulacji o specjalnej strefie ekonomicznej.

Podatnik będzie dokonywał odliczenia składając zeznanie za rok podatkowy, w którym poniósł koszty, a w przypadku poniesienia straty lub osiągnięcia zysku niższego niż przysługujące mu odliczenie, będzie miał prawo do rozliczenia kosztów w kolejnych sześciu latach.

 

Call Now ButtonZADZWOŃ