Katowice, Kosciuszki 37
+48 509 642 001 +48 516 929 565
biuro@hmplegal.pl

Czy po przekształceniu JDG w spółkę z o.o. można skorzystać z estońskiego CIT?

Czy po przekształceniu JDG w spółkę z o.o. można skorzystać z estońskiego CIT?

Rozważając zmianę formy prowadzonej działalności przeanalizować należy potencjalne korzyści, jakie niesie za sobą zmiana. W sytuacji, gdy podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą rozważa przekształcenie formy działalności w celu skorzystania z innowacyjnej formy opodatkowania podatkiem dochodowym, jaką jest „estoński CIT”, pamiętać należy, że na możliwość zastosowania tego rozwiązania trzeba będzie poczekać.

Zgodnie z przepisami Polskiego Nowego Ładu, „estońskiego CIT” nie stosuje się do podatników, którzy utworzeni zostali przez osoby prawne, osoby fizyczne lub osoby niemające osobowości prawnej które tytułem wkładu wniosły składniki majątku otrzymane w wyniku likwidacji innych podmiotów, w których posiadały udziały oraz do podatników, do których wniesiono na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniesiono te składniki majątku – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia utworzenia.

Zatem w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o., można będzie skorzystać z „estońskiego CIT” po przekształceniu JDG w sp. z o.o. Należy jednak zasygnalizować, że w niektórych przypadkach wejście w estoński CIT zaraz po przekształceniu może się wiązać z koniecznością ustalenia dochodu z przekształcenia, który podlegać będzie opodatkowaniu.

Zachęcamy do kontaktu, celu weryfikacji skutków podatkowych przekształcenia JDG w sp. z o.o. oraz ustalenia możliwości wejście w estoński CIT w 2022 r.

Call Now ButtonZADZWOŃ