Katowice, Kosciuszki 37
+48 509 642 001 +48 516 929 565
biuro@hmplegal.pl

Tarcza 4.0. co z terminami raportowania schematów podatkowych (MDR)?

Tarcza 4.0. co z terminami raportowania schematów podatkowych (MDR)?

W dniu 24 czerwca b.r. weszła w życie Tarcza 4.0. Ustawa (treść ustawy dostępna jest tutaj). Kilka dni później, bo 30 czerwca 2020 r. wydano Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami (treść rozporządzenia dostępna jest tutaj).

Krajowe schematy podatkowe a Tarczy 4.0

Tarcza 4.0. wprowadza zawieszenie obowiązku przesyłania krajowych schematów podatkowych do 30. dnia po dniu odwołania stanu epidemii. W ustawie sprecyzowano, że terminy raportowania schematów podatkowych nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu od 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z Covid-19. Oczywiście trzeba mieć też przy tym świadomość, iż przedłużenie zostało wprowadzone tylko w zakresie krajowych schematów podatkowych. Z kolei terminy na raportowanie schematów transgranicznych podlegały zawieszeniu jedynie do 30 czerwca 2020r.  (zob. art. 77 pkt 60 Tarczy 4.0.)

Ustawa nowelizująca nie porusza kwestii procedury wewnętrznej z art. 86l ordynacji podatkowej, toteż podmioty występujące w roli lub zatrudniające promotorów w rozumieniu przepisów dot. MDR, a także wypłacające im wynagrodzenie nadal mają obowiązek wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. Przy czym drugim wymogiem jest przekroczenie przez takiego przedsiębiorcę sumy przychodów lub kosztów w kwocie 8 000 000 złotych w poprzednim roku obrotowym.

Przypominamy, iż procedura ta określa stosowane zasady postępowania i obejmuje w szczególności:

 • określenie czynności lub działań podejmowanych w celu przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych;
 • środki stosowane w celu właściwego wypełnienia obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych;
 • określenie zasad przechowywania dokumentów oraz informacji;
 • określenie zasad wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych;
 • określenie zasad upowszechniania wśród pracowników tego podmiotu wiedzy z zakresu przepisów niniejszego rozdziału;
 • określenie zasad zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów niniejszego rozdziału;
 • określenie zasad kontroli wewnętrznej lub audytu przestrzegania przepisów niniejszego rozdziału oraz zasad postępowania określonych w wewnętrznej procedurze.

Transgraniczne schematy podatkowe – nowe terminy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 roku

Poza tarczą 4.0. istotne zmiany w terminach raportowania wprowadziło rozporządzenie Ministra finansów z dnia 30 czerwca 2020 r. Zgodne z rozporządzeniem terminy raportowania przesunięto:

 • do 31 grudnia 2020 r. – termin dotyczy zgłoszenia schematów podatkowych transgranicznych przez promotora,
 • do 31 stycznia 20201 r. – termin dotyczy zgłoszenia schematów podatkowych transgranicznych przez korzystającego,
 • do 28 lutego 2021 r. – termin dotyczy zgłoszenia schematów podatkowych transgranicznym przez wspomagającego oraz poinformowania korzystającego lub promotora o podejrzeniu, że zawarte uzgodnienie stanowi schemat podatkowy,
 • do 30 kwietnia 2021 r. – termin dotyczy przekazania przez promotora lub wspomagającego danych identyfikujących korzystającego w przypadku wystąpienia schematu transgranicznego standaryzowanego.

Ponadto, do 30 kwietnia 2021 r. przedłużony został termin na przekazanie przez korzystającego informacji do Szefa KAS o zastosowaniu schematu podatkowego, w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2020 r. korzystający dokonywał jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego transgranicznego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową.

Ten sam powyższy termin obowiązuje również na przekazanie Szefowi KAS przez promotora lub wspomagającego informacji zawierające dane identyfikujące korzystającego, w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2020 r. promotor lub wspomagający udostępnili korzystającemu schemat podatkowy transgraniczny będący schematem podatkowym standaryzowanym

Call Now ButtonZADZWOŃ