Katowice, Kosciuszki 37
+48 509 642 001 +48 516 929 565
biuro@hmplegal.pl

Tarcza antykryzysowa – jak uzyskać dopłaty do wynagrodzeń?

Tarcza antykryzysowa – jak uzyskać dopłaty do wynagrodzeń?

W dniu 1 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. tarcza antykryzysowa. Treść ustawy dostępna jest tutaj: ustawa tarcza antykryzysowa. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, celem regulacji jest poprawa sytuacji przedsiębiorców dotkniętych skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa powodującego chorobę COVID-19, utrzymania płynności finansowej przez przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie szczególnie narażonym na straty ekonomiczne związane z epidemią, utrzymania miejsc pracy i minimalizacji innych negatywnych skutków epidemii.

Rozwiązania zawarte w tarczy antykryzysowej adresowane są zarówno do dużych przedsiębiorców jak i sektora MŚP. Nie zostały pominięte również osoby wykonujące prace na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej czy umowy o świadczenie usług. Ostatecznie tarcza antykryzysowa zawiera 94 propozycję mające na celu złagodzenie kryzysu gospodarczego spowodowanego koronawirusem.

Poniżej wybraliśmy rozwiązania, które w naszej ocenie stanowią trzon tej regulacji i sprowadzają się do trzech zasadniczych zwolnień lub dopłat:

I. Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Ze zwolnienia mogą skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacające składki na własne ubezpieczenia oraz płatnicy składek, którzy prowadzili firmę przed 1 lutego 2020 r. i zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na dzień 29 lutego 2020 r.

W przypadku przedsiębiorców opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, zwolnienie z ZUS przysługuje wyłącznie w przypadku gdy w miesiącu marcu 2020 r. odnotowali oni przychód nieprzekraczający kwoty 15 681 zł.

W celu skorzystania ze zwolnienia konieczny jest wniosek do ZUS złożony do 30 czerwca 2020 r.

Musisz złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

II. Dofinansowanie dla przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy odnotowali spadek obrotów o co najmniej 30%.

Dofinansowanie udzielane będzie przez PUP właściwy dla prowadzonej działalności gospodarczej. Warunkiem uzyskania dopłaty będzie odnotowanie co najmniej 30% spadku obrotów w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Spadek obrotów ustalać należy poprzez porównanie łącznych obrotów z dwóch kolejnych miesięcy przypadających na okres od 1 stycznia 2020 r. do analogicznych miesięcy z roku 2019. Im wyższy spadek obrotów tym wyższe dofinansowanie. Poniżej przedstawiamy uproszczone widełki:

 • co najmniej 30% spadek obrotów = dopłata na poziomie 50% minimalnego wynagrodzenia na pracownika objętego wnioskiem (w tym zleceniobiorcę, usługodawcę) powiększonego o składki;
 • co najmniej 50% spadek obrotów = dopłata na poziomie 70% minimalnego wynagrodzenia na pracownika objętego wnioskiem (w tym zleceniobiorcę, usługodawcę) powiększonego o składki;
 • co najmniej 80% spadek obrotów = dopłata na poziomie 90% minimalnego wynagrodzenia na pracownika objętego wnioskiem (w tym zleceniobiorcę, usługodawcę) powiększonego o składki.

Dofinansowanie udzielane będzie przez okres trzech miesięcy. Warunkiem dofinansowanie jest utrzymanie dotowanych miejsc pracy w okresie dotacyjnym i kolejnych trzech miesiącach.

Uwaga: o dofinansowanie będzie można wystąpić w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez PUP.

III. Dofinansowanie z FGŚP dla przedsiębiorców (również dużych), którzy odnotowali spadek obrotów o co najmniej 15%.

Dofinansowanie udzielane będzie w sytuacji, gdy pracodawca w związku ze spadkiem obrotów o co najmniej 15% (lub 25%) zdecyduje się na wprowadzenie:

 • przestoju ekonomicznego (okresu niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy), lub
 • obniżonego wymiar czasu pracy (maksymalnie o 20% nie więcej niż do 0,5 etatu).

Spadek obrotów gospodarczych, będący warunkiem do skorzystania ze wsparcia, rozumiany jest jako spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; lub
 • nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego

W przypadku przestoju ekonomicznego maksymalnie na łączny okres 3 miesięcy od dnia podpisania umowy o wypłatę świadczeń:

 • pracodawca jest uprawniony do obniżenia wynagrodzenia o nie więcej niż 50%, przy czym do kwoty nie niższej niż wynagrodzenie minimalne za pracę,
 • możliwie jest dofinansowanie ze środków FGŚP w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • możliwe jest pokrycie przez FGŚP składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń,

Oznacza to, że poza redukcją kosztów związanych z przestojem, pracodawca w razie przestoju ekonomicznego może liczyć na wsparcie na poziomie 1.533,09 zł na osobę.

W przypadku obniżenia wymiaru pracy:

 • pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę,
 • możliwe jest dofinansowywane ze środków FGŚP do wysokości połowy wynagrodzenia wynikającego z obniżonego wymiaru pracy, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • możliwe jest pokrycie przez FGŚP składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń,

Oznacza to, że poza redukcją kosztów związanych z obniżeniem czasu parcy, pracodawca może liczyć na wsparcie na poziomie 2.452,27 zł na osobę.

Poza opisanymi wyżej instrumentami przewidziano wiele innych:

 • świadczenie z tytułu przestoju ekonomicznego, nieoskładkowane i nieopodatkowane:
  a. dla zleceniobiorców i samozatrudnionych w wysokości 80 % minimalnego wynagrodzenia jeśli przychód spadł o co najmniej 15 % w stosunku do poprzedniego miesiąca, pod warunkiem, że przychów w poprzednim miesiącu był niższy od 300 % przeciętnego wynagrodzenia,
  b. dla osób na karcie podatkowej lub ryczałcie ewidencjonowanym, zwolnionym z VAT w wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia.
 • czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach skarbowych i ZUS-owskich.
 • jednorazowa pożyczka na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w wys. 5 tys. zł na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z 3 miesięcznym okresem karencji, z możliwością umorzenia w przypadku niezmniejszenia stanu zatrudnienia.
 • możliwość odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. – gdy w 2020 r. podatnicy PIT lub CIT osiągną przychody niższe o co najmniej 50 % w porównaniu do 2019 r.

Decydując się na wsparcie wynikające z tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy powinni uwzględnić ograniczenia dotyczące kumulacji pomocy i rozważnie dobrać instrument pomocowy. Najistotniejsze jest jednak przeprowadzenie analizy spadku obrotów, kalkulacja wsparcia, o które przedsiębiorca wnosi oraz zabezpieczenie dokumentów wskazujących na wpływ COVID na spadek obrotów. Pamiętać bowiem trzeba, że dofinansowanie może podlegać zwrotowi, a część oświadczeń składanych wraz z wnioskami pomocowymi składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Wszystkich przedsiębiorców zamierzających skorzystać z instrumentów zawartych w tarczy antykryzysowej zachęcamy do kontaktu.

 

 

 

 

Call Now ButtonZADZWOŃ