Katowice, Kosciuszki 37
+48 509 642 001 +48 516 929 565
biuro@hmplegal.pl

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości – podział majątku wspólnego a upływu 5 lat od nabycia nieruchomosci

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości – podział majątku wspólnego a upływu 5 lat od nabycia nieruchomosci

W dniu 31 marca 2021 r. wydana została interpretacja ogólna Ministra Finansów (nr DD2.8201.7.2020), potwierdzająca że 5 letni termin determinujący ustanie obowiązku zapłaty podatku dochodowego w przypadku sprzedaży nieruchomości, winien być liczony od dnia jej nabycia do majątku wspólnego, nie od dnia podpisania umowy o podziale majątku.

Interpretacja ogólna jest reakcją Ministra Finansów na szereg wątpliwości zgłaszanych przez podatników, a wynikających z braku doprecyzowania pojęcia „nabycia nieruchomości” a zatem sposobu obliczania 5 letniego terminu (wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c ustawy o PIT), w przypadku podziału majątku. Precyzując – podatnicy zmagali się z wątpliwościami czy w przypadku sprzedaży nieruchomości po ustaniu wspólności majątkowej na skutek rozwodu i podziału majątku, 5 letni termin liczony będzie od momentu nabycia nieruchomości do majątku wspólnego czy od momentu podziału majątku, w skutek którego nieruchomość przypadła np. jednemu z małżonków.

Zgodnie bowiem z zawartym w interpretacji ogólnej stanowiskiem, jeżeli nieruchomość zostanie sprzedana po upływie pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie lub wybudowanie, nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

Minister Finansów uwzględnił więc stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego i potwierdził, że jeżeli zbycie nieruchomości nastąpiło po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, a nieruchomość nabyta została do majątku objętego tą wspólnością majątkową, to pięcioletni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c ustawy PIT należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tej nieruchomości do majątku wspólnego małżonków.

Stąd dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych uznaje się, że w przypadku ustania wspólności majątkowej małżeńskiej nie następuje nabycie nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c ustawy PIT, przez małżonka, któremu przypadła ta nieruchomość, jeżeli nieruchomość objęta była wspólnością majątkową.

Interpretacja ogólna dotyczy stanu prawnego obowiązującego do końca 2018 r., albowiem obecnie kwestia ta jest wprost uregulowana w przepisach, na korzyść podatników (art. 10 ust. 6 ustawy o PIT przewiduje wyraźnie, że po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej pięcioletni okres liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości do majątku wspólnego).

 

Call Now ButtonZADZWOŃ