Katowice, Kosciuszki 37
+48 509 642 001 +48 516 929 565
biuro@hmplegal.pl

Jak wdrożyć procedurę wewnętrzną MDR?

Jak wdrożyć procedurę wewnętrzną MDR?

Kto powinien wdrożyć procedurę wewnętrzną MDR?

Od dnia 1 stycznia 2019 r. znakomita większość przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółek kapitałowych (spółka z o.o. lub spółka akcyjna) lub spółek osobowych (spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska, spółka komandytowo-akcyjna), których przychody lub koszty przekroczyły w 2018 r. równowartość 8 mln zł, zobowiązana jest wprowadzić i stosować wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych („Procedura wewnętrzna MDR„). Ryzyko wystąpienia schematu podatkowego u danego przedsiębiorcy pozostaje bez znaczenia.

Przepisy wskazują, że Procedurę wewnętrzna MDR powinien wdrożyć przedsiębiorca, który „zatrudnia promotorów lub faktycznie wypłaca im wynagrodzenie”. Oznacza to, że przedsiębiorca który spełnia wskazane wyżej kryterium przychodu lub kosztu oraz zawiera umowy (składa zamówienia, oferty, negocjuje warunki współpracy, itp.) musi wdrożyć i stosować Procedurę wewnętrzną MDR. Wynika to z bardzo nieprecyzyjnej i otwartej definicji promotora oraz uzgodnienia zawartych w przepisach:

Promotor

to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, w szczególności doradca podatkowy, adwokat, radca prawny, pracownik banku lub innej instytucji finansowej doradzającej klientom, również w przypadku gdy podmiot ten nie posiada miejsca zamieszkania, siedziby ani zarządu na terytorium kraju, która opracowuje, oferuje, udostępnia lub wdraża uzgodnienie lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia.

Uzgodnienie

– to czynność lub zespół powiązanych ze sobą czynności, w tym czynność planowaną lub zespół czynności planowanych, których co najmniej jedna strona jest podatnikiem lub które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego.

Wobec powyższego, promotorem jest potencjalnie każdy przedsiębiorca, który zawiera umowę, składa ofertę, składa zamówienie, negocjuje warunki współpracy, itp. Ministerstwo Finansów w swoich objaśnieniach:

Objaśnienia-MDR-HMP

 

wskazało, że definicja promotora stanowi katalog otwarty, zawierający przykładowo wskazane zawody zaufania publicznego. Jak czytamy w objaśnieniach „(…) promotorem może być również podmiot, który opracował produkt lub usługę biznesową spełniającą definicję schematu podatkowego”.

Odnosząc się do definicji „uzgodnienia”, objaśnienia wskazują, że jako uzgodnienie należy traktować „czynność”, które to określenie dotyczy zarówno czynności prawnych (w tym czynności jednostronnych) jak i czynności faktycznych (np: wybór formy opodatkowania).

Co powinna zawierać procedura wewnętrzna MDR?

Procedura wewnętrzna MDR powinna zawierać:

  • określenie czynności lub działań podejmowanych w celu przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych;
  • środki stosowane w celu właściwego wypełnienia obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych;
  • określenie zasad przechowywania dokumentów oraz informacji;
  • określenie zasad wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych;
  • określenie zasad upowszechniania wśród pracowników tego podmiotu wiedzy z zakresu przepisów niniejszego rozdziału;
  • określenie zasad zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów niniejszego rozdziału;
  • określenie zasad kontroli wewnętrznej lub audytu przestrzegania przepisów niniejszego rozdziału oraz zasad postępowania określonych w wewnętrznej procedurze.

Co grozi za nie wdrożenie lub nie stosowanie procedury wewnętrznej MDR?

Spółki nieposiadające – wbrew wymogom ustawy – Procedury wewnętrznej MDR narażają się na karę w wysokości do 2 mln zł.

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw spółki ponoszą również odpowiedzialność karnoskarbową za niewywiązanie się z obowiązku raportowania schematu podatkowego, w tym przypadku grozi im kara grzywny do 21,6 mln zł.

Jak wdrożyć procedurę wewnętrzna MDR?

Wdrożenie procedury wewnętrznej wymaga dostosowania wymogów ustawowych do struktury przedsiębiorstwa. Pamiętać należy, że procedura wewnętrzna musi przeciwdziałać niewywiązywaniu się z obowiązku raportowania, a w razie kontroli to przedsiębiorca będzie musiał wykazać jakie czynności w ramach przyjętej procedury zastosował.

Zachęcamy do kontaktu z zespołem HMP i zapoznanie się z ofertą wdrożenia procedury wewnętrznej.

 

Call Now ButtonZADZWOŃ