Katowice, Kosciuszki 37
+48 509 642 001 +48 516 929 565
biuro@hmplegal.pl

Jakie zadania wykonuje zgromadzenie beneficjentów fundacji rodzinnej?

Jakie zadania wykonuje zgromadzenie beneficjentów fundacji rodzinnej?

Do podstawowych zadań zgromadzenia beneficjentów należy rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych, udzielanie absolutorium członkom organów fundacji rodzinnej, podział lub pokrycie wyniku finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do zbadania sprawozdania finansowego. Dodatkowe zadania zgromadzenia beneficjentów może określać statut, do kompetencji zgromadzenia beneficjentów może więc należeć zmiana statutu.

Kto może wchodzić w skład zgromadzenia beneficjentów?

W skład zgromadzenia beneficjentów musi wchodzić co najmniej jedna osoba. Może nią być fundator. Zaznaczyć jednak trzeba, że nie każdy beneficjent musi wchodzić w skład zgromadzenia. Ustawa pozwala wyróżnić beneficjentów aktywnych i pasywnych. Oznacza to, że mogą wystąpić przypadki, kiedy beneficjent nie będzie członkiem zgromadzenia. Z uwagi na fakt, że statut może przyznawać zgromadzeniu beneficjentów kompetencje do zmiany statutu, kluczowe jest ostrożne określenie kręgu beneficjentów, którzy mogą brać udział w zgromadzeniu.

 

Call Now ButtonZADZWOŃ