Katowice, Kosciuszki 37
+48 509 642 001 +48 516 929 565
biuro@hmplegal.pl

Jak założyć fundację rodzinną w 6 krokach?

Jak założyć fundację rodzinną w 6 krokach?

Jak założyć fundację rodzinną?

Ustawa o fundacji rodzinnej wskazuje sześć kroków, które muszą zostać podjęte, aby założyć fundację. Zanim jednak czynności założycielskie zostaną podjęte konieczne jest podjęcie czynności przygotowawczych.

Przed założeniem fundacji rodzinnej konieczne jest ustalenie składników majątku jakie mają zostać wniesione do fundacji rodzinnej, zakładanego kręgu beneficjentów, a także zasad zarządzania fundacją rodzinną. Konieczne jest również ustalenie nazwy fundacji rodzinnej, a także ustalenie osób mających wchodzić w skład organów fundacji. Czynności te są niezbędne do przygotowania statutu fundacji rodzinnej, którego treść ma kluczowe znaczenie. Planowanie musi uwzględniać, że fundacja rodzinna ma z założenia być dysponentem istotnego majątku przez długi okres. Czynności przygotowawcze zazwyczaj prowadzone są w kręgu rodzinnym fundatora.

Założenie fundacji w 6 krokach

Po podjęciu czynności przygotowawczych, wymagane jest:

  1. złożenie oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej – oświadczenie takie składa się w akcie założycielskim albo w testamencie;
  2. ustalenie statutu – sam statut fundacji rodzinnej powinien określać m.in. nazwę, siedzibę, cel fundacji rodzinnej, beneficjenta lub sposób jego określenia i zakres przysługujących beneficjentowi uprawnień, wartość funduszu założycielskiego, zasady powoływania i odwoływania oraz uprawnienia i obowiązki członków organów fundacji rodzinnej, zasady zmiany statutu, przeznaczenie mienia fundacji rodzinnej po jej rozwiązaniu, w tym określenie beneficjenta uprawnionego do mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej. Statut może określać również inne sprawy, w tym: wytyczne dotyczące inwestowania majątku fundacji rodzinnej;
  3. sporządzenie spisu mienia – konieczne jest ustalenie praw majątkowych wniesionych przez fundatora, spis powinien wskazywać osobę wnoszącą, rodzaj i wartości każdego z wniesionych składników mieni;
  4. ustanowienie organów fundacji rodzinnej – organami fundacji rodzinnej są zasadniczo, zarząd oraz zgromadzenie beneficjentów, czasami konieczne jest również rady nadzorczej;
  5. wniesienie funduszu założycielskiego – minimalna wartość funduszu założycielskiego to 100.000 zł. Fundusz założycielski musi zostać pokryty przed wpisanie fundacji do rejestru fundacji rodzinnych.
  6. Wpisanie fundacji rodzinnej do rejestru.

 

Call Now ButtonZADZWOŃ