Katowice, Kosciuszki 37
+48 509 642 001 +48 516 929 565
biuro@hmplegal.pl

Hipotetyczne odsetki od zatrzymanego zysku jako dodatkowy KUP w CIT

Hipotetyczne odsetki od zatrzymanego zysku jako dodatkowy KUP w CIT

Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, że ma możliwość uwzględnienia dodatkowych kosztów uzyskania przychodu. Mowa tutaj o „hipotetycznych kosztach pozyskania kapitału zewnętrznego”, tzw. Notional Interest Deducution (NID).

Tytułem wstępu należy zaznaczyć, że jest to stosunkowo nowa instytucja, wprowadzona do polskiego sytemu podatkowego w 2019 r., a jej głównym celem jest zachęcanie podatników do finansowania działalności przedsiębiorstwa w formie dopłat oraz do zatrzymywania zysków w prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15cb ustawy o CIT za koszt uzyskania przychodów podatnika będącego spółką uznaje się również kwotę odpowiadającą iloczynowi stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok podatkowy powiększonej o 1 punkt procentowy oraz kwoty dopłaty wniesionej do spółki w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach lub zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki.

Co to oznacza w praktyce?

Omawiany koszt przysługuje w roku wniesienia dopłaty lub podwyższenia kapitału rezerwowego lub zapasowego oraz w kolejnych dwóch bezpośrednio po sobie następujących latach podatkowych.

Z powyższej regulacji nie można skorzystać, jeżeli zwrot dopłaty lub podział i wypłata zysku nastąpi przed upływem trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym ta dopłata została wniesiona do spółki albo podjęta została uchwała o zatrzymaniu zysku w spółce.

Ponadto, łączna kwota kosztów uzyskania przychodów odliczona w danym roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty 250 000 zł, – przy podatku w 19% stawce jest to 47 500 zł. Należy jednak pamiętać, że powyższej regulacji nie stosuje się do dopłat i zysków przeznaczonych na pokrycie straty bilansowej.

W sytuacji, gdy dopłata zostanie zwrócona przed upływem powyższego terminu, w roku podatkowym, w którym dokonano zwrotu, przychodem jest wartość odpowiadająca odliczonym na powyższych zasadach kosztom uzyskania przychodów.

Dodatkowo w przypadku, gdy spółka zostanie przejęta w wyniku łączenia, podziału lub przekształcenia w spółkę niebędącą osobą prawną przed upływem powyższego terminu na dzień poprzedzający dzień przejęcia lub przekształcenia, ustala się przychód w wysokości odpowiadającej odliczonym na powyższych zasadach kosztom uzyskania przychodów.

Wspomniana regulacja stanowi swoistą preferencję, które finansują działalność z własnych zysków, a nie długiem, w przypadku którego odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów mogą stanowić koszt uzyskania przychodów.

W przypadku zainteresowania powyższą instytucją zapraszamy do kontaktu w celu omówienia potencjalnej możliwości uwzględniania w Państwa przedsiębiorstwie hipotetycznych kosztów pozyskania kapitału zewnętrznego.

Photo by micheile henderson on Unsplash

 

Call Now ButtonZADZWOŃ